Általános felvételi információk

Gimnáziumi tagozatunkon a következő két középiskolai osztályt iskolázzuk be.

Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály:

  • Tagozatkód: 01

  • 25. tanéve működik sikeresen!

  • Nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődik, ahol három csoportra bontva, heti 16 órában angolt tanulnak diákjaink, emellett magyar, matematika és testnevelés órájuk van.

  • Az angol nyelvi órák mellett angolul, csoportbontásban tanulnak matematikát, informatikát és célnyelvi civilizációt (témakörei: országismeret, irodalom, történelem).

  • A tanuló érettségi bizonyítványa megfelelő eredmény esetén felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.

Angol nyelvi előkészítővel kezdődő osztály:

  • Tagozatkód: 02

  • 19. tanéve működik sikeresen!

  • A nyelvi előkészítő évfolyamon a diákok heti 16 órában angol nyelvet, és 3 órában informatikát tanulnak két csoportban, emellett magyar, matematika, történelem és testnevelés órájuk van.

  • Emelt szintű oktatás keretében készülnek a tanulók az emelt szintű (középfokú nyelvvizsgával egyenértékű) angol nyelvi érettségi vizsgára.

  • Az informatika oktatása 5 éven keresztül, csoportbontásban folyik.

Mindkét osztályunk:

  • 5 évfolyamos

  • Felvehető: 30-30 fő

  • Nem előfeltétel az angol nyelv tudása!

  • Az összes évfolyamon második idegen nyelvként francia, német vagy orosz nyelv választható heti 3 órában.

  • Az összes évfolyamon anyanyelvű lektorok segíti a nyelvoktatást angol, német és francia nyelvekből.

  • Az utolsó két évfolyamon emelt szintű oktatás keretében választható tantárgyak: magyar, matematika, történelem, angol, német, francia, orosz, fizika, kémia, biológia, informatika, földrajz.

  • Testvériskolai viszonyt ápolunk egy-egy kárpátaljai, felvidéki magyar, angol, francia és német középiskolával, valamint szlovén, osztrák, olasz és spanyol kapcsolatokkal is rendelkezünk. Az így folytatott évenkénti diákcserék a nyelvoktatást segítésén túl rengeteg pozitív tapasztalattal szolgálnak a diákok számára.

A felvételi eljárás

A felvételi vizsga rendje megegyezik a nyolcadik évfolyamosok számára szervezendő általános felvételi eljárás rendjével, melynek részleteit a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza.

A felvételi eljárás során a sorrend kialakításánál az alábbiakat vesszük figyelembe:

Mindkét tagozaton:

  • a tanulmányi eredmény a 7. év végi és 8. félévi osztályzatok alapján

  • a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett magyar nyelvi és matematikai írásbeli vizsga eredménye

  • a szóbeli meghallgatás eredménye (részletezve lentebb)

A tanulói jelentkezési lap iskolánkhoz való eljuttatásának határideje 2023. február 22.!

Az írásbeli felvételi vizsga:

  • Időpontja 2023. január 21. (szombat) 10:00.

  • A vizsga megírható nálunk vagy bármelyik intézményben, ahová a tanuló jelentkezik, és amely tart írásbeli vizsgát.

  • Amennyiben nálunk kívánja azt megírni, jelentkezését 2022. december 2-ig el kell hozzánk juttatnia az Oktatási Hivatal által kiadott lapon. Ha a jelentkező máshol írja meg az írásbeli vizsgát, intézményünk köteles annak eredményét elfogadni.

  • 2023. január 31-n (kedd) 14:00-kor pótló írásbeli felvételit tehet az a tanuló, aki az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudott részt venni.

  • A sajátos nevelési igényű vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulónak előzetes írásbeli kérésére:

    • az írásbeli felvételi vizsgán hosszabb felkészülési időt biztosítunk

    • lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök (pl. számítógép) használatát

    • az értékeléskor az értékelési rendszer adott részlete alól felmentést adunk a szakértői véleményben leírtak alapján

    • indokolt esetben engedélyezzük az írásbeli beszámoló felváltását (e tájékoztatóban leírtaktól eltérő) szóbeli beszámolóval.

  • Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjai megtekinthetőek az iskola titkárságán 2023. január 27-n 8:00 és 16:00 között, és a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre 2023. február 3-án 16:00-ig észrevételt lehet tenni. A jelentkező kérelmére és költségére az iskola másolatot készít a kijavított dolgozatokról.

  • Az írásbeli vizsga eredményéről írásban tájékoztatjuk a vizsgázókat 2023. február 10-ig.

  • Amennyiben a jelentkező nem nálunk írja az írásbeli felvételi vizsgát, kérjük, csatolja az eredményt tartalmazó értékelő lap hiteles másolatát a 2023. február 21-ig benyújtandó jelentkezési laphoz, a szóbeli meghallgatásra pedig hozza magával az eredeti lapot.

A szóbeli meghallgatás:

  • Időpontjai: 2023. február 27. (hétfő) 14:00, vagy 2023. február 28. (kedd) 14:00, vagy 2023. március 01. (szerda) 14:00. Kérjük, hogy csak indokolt esetben válasszák a második két időpontot.

  • A szóbeli meghallgatás témakörei:

    • A családom

    • A lakóhelyem nevezetességei, kulturális rendez-vényei

    • Az általános iskolám

    • Hogyan töltöm a szabadidőmet, mit sportolok

    • Kedvenc olvasmányaim, könyveim

    • Hogyan tervezem a középiskolás éveimet

    • Mivel szeretnék felnőttként foglalkozni

  • A szóbeli során a kommunikációs készséget értékeljük (világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés; lényegkiemelés; logikus érvelés, megfelelő szóhasználat; érthető előadásmód).

A vizsgázó teljesítményének értékelése:

  • A felvehető tanulók rangsora osztályonként az alábbi módon megszerezhető pontoktól függően áll össze:

  • Mindkét osztály esetében (max. 180 pont):

    • a tanulmányi eredmény a 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, történelem és idegen nyelvi osztályzatok összege, maximum 50 pont

    • az írásbeli vizsga feladatlaponként maximum 50-50 pont, összesen maximum 100 pont

    • a szóbeli meghallgatás maximum 30 pont

  • A középiskolai felvételi rangsor készítésekor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe az azonos teljesítményű tanulók rangsorolásánál, erősorrendben:

    • halmozottan hátrányos helyzet

    • egri lakó- vagy tartózkodási hely

    • szerzett pontok összesen

    • hozott pontok összesen; ha szükséges, ezen belül sorrendben a magyar, a matematika, a történelem és az idegen nyelv 7. év végi és 8. félévi jegyeinek összegei

  • Többcélú intézmény lévén a középiskolánkba felvételt nyer a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium legalább jó magatartású nyolcadik évfolyamos tanulói közül legfeljebb tizenöt, akinek a felvételi eredménye eléri az adott osztályba jelentkezők felvételi eredménye átlagát.

A tanulók értesítése, jogorvoslati eljárás:

  • A felvételi eredményét és a felvételi rangsort tartalmazó ideiglenes felvételi jegyzéket 2023. március 17. (péntek) kifüggesztjük iskolánk aulájában, és közzétesszük az iskola honlapján.

  • A Felvételi Központtól kapott végleges felvételi jegyzék ismeretében a felvételi eljárás végeredményéről 2023. április 28-ig értesítjük a vizsgázót, aki a döntés ellen fellebbezhet az intézmény fenntartójánál. A jogorvoslati eljárás 2023. június 1-ig lezárul.

Egyéb információk:

  • 2022. október 20-án és november 24-én nyílt napot szervezünk, melynek keretében bemutatjuk az iskolát az érdeklődő diákoknak és szüleiknek. Igazgatói tájékoztató hangzik el 8:10-kor.

  • Kollégiumi elhelyezésre a város kollégiumaiban van lehetőség, az iskolának saját kollégiuma nincs.

  • Pályaválasztási felelősünk Kovácsné Temesvári Rita igazgatóhelyettes.

  • A felvételi tájékoztató nyomtatható változata itt letölthető!