Általános felvételi információk

Gimnáziumi tagozatunkon a következő két középiskolai osztályt iskolázzuk be.

Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály:

 • Tagozatkód: 01

 • 26. tanéve működik sikeresen!

 • Nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődik, ahol három csoportra bontva, heti 16 órában angolt tanulnak diákjaink, emellett magyar, matematika és testnevelés órájuk van.

 • Az angol nyelvi órák mellett angolul, csoportbontásban tanulnak matematikát, informatikát és célnyelvi civilizációt (témakörei: országismeret, irodalom, történelem).

 • A tanuló érettségi bizonyítványa megfelelő eredmény esetén felsőfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.

Angol nyelvi előkészítővel kezdődő osztály:

 • Tagozatkód: 02

 • 20. tanéve működik sikeresen!

 • A nyelvi előkészítő évfolyamon a diákok heti 16 órában angol nyelvet, és 3 órában informatikát tanulnak két csoportban, emellett magyar, matematika, történelem és testnevelés órájuk van.

 • Emelt szintű oktatás keretében készülnek a tanulók az emelt szintű (középfokú nyelvvizsgával egyenértékű) angol nyelvi érettségi vizsgára.

 • Az informatika oktatása 5 éven keresztül, csoportbontásban folyik.

Mindkét osztályunk:

 • 5 évfolyamos

 • Felvehető: 30-30 fő

 • Nem előfeltétel az angol nyelv tudása!

 • Az összes évfolyamon második idegen nyelvként francia, német vagy orosz nyelv választható heti 3 órában.

 • Az összes évfolyamon anyanyelvű lektorok segíti a nyelvoktatást angol, német és francia nyelvekből.

 • Az utolsó két évfolyamon emelt szintű oktatás keretében választható tantárgyak: magyar, matematika, történelem, angol, német, francia, orosz, fizika, kémia, biológia, informatika, földrajz.

 • Testvériskolai viszonyt ápolunk egy-egy kárpátaljai, felvidéki magyar, angol, francia és német középiskolával, valamint szlovén, osztrák, olasz és spanyol kapcsolatokkal is rendelkezünk. Az így folytatott évenkénti diákcserék a nyelvoktatást segítésén túl rengeteg pozitív tapasztalattal szolgálnak a diákok számára.

A felvételi eljárás

A felvételi vizsga rendje megegyezik a nyolcadik évfolyamosok számára szervezendő általános felvételi eljárás rendjével, melynek részleteit a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza.

A felvételi eljárás során a sorrend kialakításánál az alábbiakat vesszük figyelembe:

Mindkét tagozaton:

 • a tanulmányi eredmény a 7. év végi és 8. félévi osztályzatok alapján

 • a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett magyar nyelvi és matematikai írásbeli vizsga eredménye

 • a szóbeli meghallgatás eredménye (részletezve lentebb)

A tanulói jelentkezési lap iskolánkhoz való eljuttatásának határideje 2024. február 21.!

Az írásbeli felvételi vizsga:

 • Időpontja 2024. január 20. (szombat) 10:00.

 • A vizsga megírható nálunk vagy bármelyik intézményben, ahová a tanuló jelentkezik, és amely tart írásbeli vizsgát.

 • Amennyiben nálunk kívánja azt megírni, jelentkezését 2023. november 30-ig el kell hozzánk juttatnia az Oktatási Hivatal által kiadott lapon. Ha a jelentkező máshol írja meg az írásbeli vizsgát, intézményünk köteles annak eredményét elfogadni.

 • 2024. január 30-n (kedd) 14:00-kor pótló írásbeli felvételit tehet az a tanuló, aki az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudott részt venni.

 • A sajátos nevelési igényű vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulónak előzetes írásbeli kérésére:

  • az írásbeli felvételi vizsgán hosszabb felkészülési időt biztosítunk

  • lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök (pl. számítógép) használatát

  • az értékeléskor az értékelési rendszer adott részlete alól felmentést adunk a szakértői véleményben leírtak alapján

  • indokolt esetben engedélyezzük az írásbeli beszámoló felváltását (e tájékoztatóban leírtaktól eltérő) szóbeli beszámolóval.

 • Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjai megtekinthetőek az iskola titkárságán 2024. január 26-n 8:00 és 16:00 között, és a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre 2024. január 29. 16:00-ig észrevételt lehet tenni. A jelentkező kérelmére és költségére az iskola másolatot készít a kijavított dolgozatokról.

 • Az írásbeli vizsga eredményéről írásban tájékoztatjuk a vizsgázókat 2024. február 9-ig.

 • Amennyiben a jelentkező nem nálunk írja az írásbeli felvételi vizsgát, kérjük, csatolja az eredményt tartalmazó értékelő lap hiteles másolatát a 2024. február 21-ig benyújtandó jelentkezési laphoz, a szóbeli meghallgatásra pedig hozza magával az eredeti lapot.

A szóbeli meghallgatás:

 • Időpontjai: 2024. március 06. (szerda) 14:00, vagy 2024. március 07. (csütörtök) 14:00, vagy 2024. március 08. (péntek) 14:00. Kérjük, hogy csak indokolt esetben válasszák a második két időpontot.

 • A szóbeli meghallgatás témakörei:

  • A családom

  • A lakóhelyem nevezetességei, kulturális rendez-vényei

  • Az általános iskolám

  • Hogyan töltöm a szabadidőmet, mit sportolok

  • Kedvenc olvasmányaim, könyveim

  • Hogyan tervezem a középiskolás éveimet

  • Mivel szeretnék felnőttként foglalkozni

 • A szóbeli során a kommunikációs készséget értékeljük (világos, tagolt szöveg- és mondatszerkesztés; lényegkiemelés; logikus érvelés, megfelelő szóhasználat; érthető előadásmód).

A vizsgázó teljesítményének értékelése:

 • A felvehető tanulók rangsora osztályonként az alábbi módon megszerezhető pontoktól függően áll össze:

 • Mindkét osztály esetében (max. 180 pont):

  • a tanulmányi eredmény a 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, történelem és idegen nyelvi osztályzatok összege, maximum 50 pont

  • az írásbeli vizsga feladatlaponként maximum 50-50 pont, összesen maximum 100 pont

  • a szóbeli meghallgatás maximum 30 pont

 • A középiskolai felvételi rangsor készítésekor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe az azonos teljesítményű tanulók rangsorolásánál, erősorrendben:

  • halmozottan hátrányos helyzet

  • egri lakó- vagy tartózkodási hely

  • szerzett pontok összesen

  • hozott pontok összesen; ha szükséges, ezen belül sorrendben a magyar, a matematika, a történelem és az idegen nyelv 7. év végi és 8. félévi jegyeinek összegei

 • Többcélú intézmény lévén a középiskolánkba felvételt nyer a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium legalább jó magatartású nyolcadik évfolyamos tanulói közül legfeljebb tizenöt, akinek a felvételi eredménye eléri az adott osztályba jelentkezők felvételi eredménye átlagát.

A tanulók értesítése, jogorvoslati eljárás:

 • A felvételi eredményét és a felvételi rangsort tartalmazó ideiglenes felvételi jegyzéket 2024. március 22. (péntek) kifüggesztjük iskolánk aulájában, és közzétesszük az iskola honlapján.

 • A Felvételi Központtól kapott végleges felvételi jegyzék ismeretében a felvételi eljárás végeredményéről 2024. május 2-ig értesítjük a vizsgázót, aki a döntés ellen fellebbezhet az intézmény fenntartójánál. A jogorvoslati eljárás 2024. június 1-ig lezárul.

Egyéb információk:

 • 2023. október 19-án és november 23-n nyílt napot szervezünk, melynek keretében bemutatjuk az iskolát az érdeklődő diákoknak és szüleiknek. Igazgatói tájékoztató hangzik el 8:10-kor.

 • Kollégiumi elhelyezésre a város kollégiumaiban van lehetőség, az iskolának saját kollégiuma nincs.

 • Pályaválasztási felelősünk Kovácsné Temesvári Rita igazgatóhelyettes.

 • A felvételi tájékoztató nyomtatható változata itt letölthető!